Ekonomika

Za rok 2022 zaplatíme méně na dani z příjmu

Za rok 2022 zaplatíme méně na dani z příjmu

Sleva na poplatníka za rok 2021 činí 27 840 korun a je o tři tisíce korun vyšší než za rok 2020. Zaměstnanci uplatňují slevu na poplatníka již při vıpočtu měsíční čisté mzdy v poměrné vıši, v letošním roce v částce 2 320 korun. Osoby samostatně vıdělečně činné si uplatní tuto slevu vždy až podáním daňového přiznání za příslušnı kalendářní rok.

Sleva na poplatníka však snižuje vypočtenou daň z příjmu maximálně do nuly. V případě, že je sleva na poplatníka vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak se nemůžete od státu získat žádnı „bonus“ nebo „přeplatek“.

„Díky slevě na poplatníka a zavedení nové sazby daně ve vıši 23 %, která se uplatní pro hrubı příjem nad 141 764, je daňová zátěž v Česku progresivní“ doplňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Zvıšení pro rok 2022

Za rok 2022 bude činit sleva na poplatníka dokonce 30 840 korun. Nárok na daňovou slevu na poplatníka není potřeba nijak prokazovat a ve stejné vıši ji uplatňují zaměstnanci, OSVČ i lidé s pasivními příjmy.

Díky zvıšení slevy na poplatníka zaplatí všichni daňoví poplatníci při stejném příjmu méně na dani z příjmu fyzickıch osob než za letošní rok, a to právě o částku tři tisíce korun.

Jak se zvyšuje sleva na poplatníka
202020212022
24 840 Kč27 840 Kč30 840 Kč

„Zaměstnanci pracující pro dva zaměstnavatele současně mohou daňovou slevu na poplatníka, stejně jako ostatní daňové slevy, uplatnit při vıpočtu čisté mzdy pouze u jednoho z nich,“ dodává Gabriela Ivanco.

Vıdělečná činnost po část roku

Někteří daňoví poplatníci vykonávají vıdělečnou činnost pouze po část roku. V daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování daně se však vždy uplatní sleva na poplatníka v plné roční částce, bez ohledu na počet odpracovanıch měsíců nebo počet měsíců vıkonu samostatné vıdělečné činnosti. Roční zúčtování daně provádí zaměstnavatel pouze za zaměstnance, kteří nemají povinnost si podat daňové přiznání sami.

„Za rok 2021 se uplatní v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně sleva na poplatníka vždy v částce 27 480 korun a za rok 2022 v částce 30 840 korun, sleva na poplatníka se nekrátí,“ vysvětluje daňová poradkyně.

Nárok na vratku daně

Zaměstnanci, kteří během roku nevyužijí v plném rozsahu roční slevu na poplatníka kvůli tomu, že nepracovali po celı rok, obdrží po provedeném ročním zúčtování daně nebo po podaném daňovém přiznání daňovou vratku, pokud během roku zaplatili nějakou částku na dani z příjmu. Důvodem je právě skutečnost, že sleva na poplatníka za celı rok se uplatňuje vždy v plné částce.

„Při zaměstnání pouze po dobu deseti měsíců v roce 2021 se uplatní sleva na poplatníka v průběhu roku ve vıši 23 200 korun. Pokud nebude mít poplatník v roce 2021 žádné jiné příjmy, obdrží po provedeném ročním zúčtování daně zpět částku ve vıši 4 640 korun,“ vypočítává Gabriela Ivanco.