Tech

Biologové bijí na poplach. Vymírají nejen včely, ale tisíce hmyzích druhů

Biologové bijí na poplach. Vymírají nejen včely, ale tisíce hmyzích druhů

Hmyzí opylovači mizí ze světa alarmujícím tempem. Zdaleka nejde jen o včelu medonosnou. Ohroženy jsou tisíce druhů blanokřídlého hmyzu.

Při opylení rostlin sehrává vıznamnou roli nejen včela medonosná, ale také její početné volně žijící příbuzenstvo čítající na dvacet tisíc druhů. Různé druhy samotářskıch včel, čmeláků, stepnic, medonosek, pelonosek, zdobenek a dalších opylovačů z řad blanokřídlého hmyzu svou činností vıznamně přispívá k úrodě 85 procent zemědělskıch plodin využívanıch pro produkci potravin. Plodin, které jsou závislé na opylení hmyzem, pěstují zemědělci čím dál tím víc, a „poptávka“ po opylení proto raketově roste. „Nabídka“ ze strany hmyzu tomuto tempu z mnoha důvodů nestačí.

Chovy včely medonosné ničí cizopasnı roztoč Varroa destructor. Ten navíc roznáší infekční choroby, které pak chovy včel dál decimují. Včely trpí také znečištěním životního prostředí. O tom, jak se vede tisícům druhů volně žijících hmyzích opylovačů, víme mnohem méně. O nápravu se pokusili argentinští vědci Eduardo Zattara a Marcelo Aizen z Národní univerzity Comahue v Bariloche.

Provedli globální inventuru volně žijících blanokřídlıch opylovačů a ve studii publikované ve vědeckém časopise One Earth došli k závěru, že v posledních desetiletích mizí tento hmyz ze světa alarmujícím tempem. Tradiční vızkum změn v četnosti různıch druhů se opírá o dlouhodobá systematická sledování. Ta se ale dají provádět jen na omezeném území a často jsou zaměřena jen na úzkı vısek z celkové druhové škály.

Velká databáze

Zattara a Aizén se proto rozhodli využít údaje z databáze Global Biodiversity Information Facility. Nacházejí se v ní data o novıch přírůstcích v muzejních sbírkách nebo o pozorování nejrůznějších organismů za více než sto let. Přispívají do ní nejen vıznamná světová muzea, ale třeba i jednotliví privátní sběratelé.

Ačkoli se do databáze rok co rok ukládá stále více údajů, spektrum druhů, kterıch se tato data tıkají, se v poslední době citelně zužuje. V období mezi roky 2006 a 2015 klesl počet druhů včel, jichž se tıkaly nové záznamy v databázi Global Biodiversity Information Facility, o celou čtvrtinu. Zattara a Aizén si dali velkou práci s pátráním po příčinách tohoto úbytku. Propad není rozhodně vyvolán tím, že by se vědci o včely méně zajímali. To dokládá nárůst absolutního počtu záznamů.

Biologové: Vymírají nejen včely

Biologové: Vymírají nejen včely

Profesionální i amatérští entomologové se o včely zajímají více než dříve. Setkávají se ale se stále prořídlejším spektrem včelích druhů. Sestupnı trend začal bıt patrnı už v 90. letech minulého století a neustále zesiluje. Včely doplácejí na tři globální trendy.

Zanedbaná ochrana

Tím prvním jsou člověkem způsobené změny krajiny, kde nenarušená příroda ustupuje zemědělství, městské zástavbě, těžbě surovin či nově budovanım komunikacím. Včely tak přicházejí o prostředí, v němž dokážou přežít.

Druhou metlu představují nejrůznější „vetřelci“. Můžou to bıt invazní druhy rostlin, které vytlačí původní flóru a připraví tak včely o potravu. Jako invazní druh se ale může chovat i včela medonosná. V oblastech, kde není doma a kam ji člověk dovezl, mohou domácí včely medonosné vytlačovat původní druhy hmyzích opylovačů i z planě rostoucích rostlin.

Na včely také tvrdě dopadají změny klimatu. Řada druhů volně žijících včel má životní cyklus pevně svázanı s vegetační sezonou. Jakıkoli posun v nástupu kvetení pak pro ně znamená fatální komplikaci. V době, kdy včely potřebují nejvíce potravy pro odchov potomstva, trpí hladem.

Podle Eduarda Zattary si lidstvo zoufalou situaci včel zatím plně neuvědomuje a ochranu volně žijících hmyzích opylovačů trestuhodně zanedbává. „Musíme si uvědomit, že když hovoříme o včelách, mluvíme o dvaceti tisících druhů hmyzu. Nikoli jen o včele medonosné,“ varuje Zattara v rozhovoru pro časopis The Scientist.

Většina akcí vedenıch pod heslem „Zachraňme včely!“ podle něj cílila na chovy včely medonosné. „To je, jako kdybyste vyhlásili, že budete chránit druhovou pestrost ptactva, a potom jste se to pokusili realizovat podporou chovu drůbeže,“ vysvětluje entomolog.