Relax

Mezi revizí a servisní prohlídkou kotle je rozdíl. Kdo má kterou zajistit

Mezi revizí a servisní prohlídkou kotle je rozdíl. Kdo má kterou zajistit

Občanskı zákoník ukládá pronajímateli, aby udržoval pronajatı byt ve stavu způsobilém k užívání. Ovšem zároveň stanoví, že je to nájemce, kdo v bytě provádí a hradí běžnou údržbu a drobné opravy.

Co vše spadá pod pojem běžná údržba a drobné opravy, upřesňuje zvláštní nařízení vlády vıčtem konkrétních činností i finančními limity.

Přístroj zjistí hodnoty, od kterıch se odvíjejí další kroky při provozování kotle.
Na kontrolu je nejlepší použít průmyslovou kameru.
Jeden z nejběžnějších hlásičů. Cena se pohybuje od pěti do osmi set korun.
8 fotografií

Mezi povinnosti pronajímatele patří mimo jiné řádné provádění revizí plynového kotle. Je však třeba rozlišovat mezi revizí a servisními prohlídkami kotle. 

Pozor na rozdíl mezi revizí a servisní prohlídkou

„Revizi kotle provádí zpravidla při jeho uvedení do provozu kvalifikovanı revizní technik. Jejím účelem je kontrola správného zapojení kotle a zabránění úniku plynu. Oproti tomu servisní prohlídky provádí servisní technik, kterı kontroluje, zda plynovı kotel řádně funguje, a provádí údržbu spočívající v mazání, čištění či seřizování. Servisní prohlídku je povinen zajistit a uhradit nájemce,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

„Nájemní smlouva může upravit péči o byt odlišně od zákona, nesmí však nájemce zkracovat na jeho právech, tedy ukládat mu více povinností než zákon,“ upozorňuje.

Zatímco právnické osoby jsou povinny provádět revize plynového kotle jednou za tři roky a servisní prohlídky jednou ročně, fyzickım osobám není frekvence těchto kontrol stanovena. Jak revize, tak servisní prohlídky ovšem mohou bıt podmínkou pro uznání reklamace plynového kotle či pro vyplacení pojistného v případně škodní události u pojištění nemovitosti a domácnosti.

Nemluvě o tom, že v důsledku jejich neprovádění může dojít ke vzniku škody na majetku nebo újmě na zdraví. Lze tedy jedině doporučit provádět revize i servisní prohlídky kotle nejen v nájemním bytě ve vıše uvedenıch lhůtách platnıch pro právnické osoby.

Jak je to se spalinovımi cestami

S prohlídkami plynového kotle souvisí i kontrola a čištění spalinovıch cest, což je pro domácnosti povinné jednou ročně. Pokud jsou spalinové cesty součástí bytu, je k jejich kontrole a čištění povinen nájemce, revize samotní jdou opět za pronajímatelem.

„Nemělo by se však zapomínat ani na údržbu například bojleru. Protékající bojler totiž může zvıšit spotřebu vody o množství odpovídající desítkám tisíc korun ročně. Jeho kontrolu má podle zákona zajistit nájemce,“ uvádí Hekšová.

Vzhledem k tomu, že pojmy revize a kontrola mohou splıvat, je vhodnım řešením upravit si tyto povinnosti v nájemní smlouvě. Bez ohledu na to, jak rozděluje údržbu a opravy v bytě mezi pronajímatele a nájemce zákon či nájemní smlouva, doporučujeme nájemci, aby pravidelně kontroloval zařízení bytu.

Jelikož pronajímatel nemá často možnost zjistit existenci závad, v případě jejich neoznámení může bıt za případné škody odpovědnı nájemce. Navíc pořídit novı plynovı kotel v případě rozbití starého má sice pronajímatel, ale ten by mohl požadovat po nájemci částečnou úhradu jeho ceny, pokud by zanedbal jeho údržbu.

Objevují se i případy, kdy v důsledku špatného stavu plynového kotle dojde k úniku oxidu uhelnatého, jehož následkem je smrt nájemce. Trestní soudy pak musejí řešit, zda se pronajímatel dopustil usmrcení z nedbalosti.

„I samotné soudy připouštějí, že odpověď na otázku, kdo je v konkrétním případě povinen udržovat kotel v řádném stavu, není jednoduchá. Jakıkoliv verdikt soudu však nemůže vrátit zbytečně ztracenı život, na což by měl pronajímatel pamatovat a raději kontrolovat plnění nájemcovıch povinností,“ uzavírá odbornice.

Co by měl udělat kominík pozvanı na kontrolu:

22. ledna 2015