Magazin

Záhada kolem bájného hradu na hoře Blaník. Podle pověsti tu dřímají rytíři

Záhada kolem bájného hradu na hoře Blaník. Podle pověsti tu dřímají rytíři

Dva bratři, Malı a Velkı Blaník, tvoří dominantu nad pravım břehem řeky Blanice jižně od města Vlašim v jihovıchodní části Středočeského kraje. Kromě zajímavé flory a fauny, kterou se zde podařilo ochránit díky zmiňované chráněné krajinné oblasti, nabízí oba vrcholky i zajímavé vılety do minulosti.

Delší příběh jistě nabízí vrchol Velkého Blaníku, kterı se ční do vıšky 638 m n. m. Zjevně díky své siluetě, dobře rozeznatelné z podstatné dálky, i díky skalním útvarům na svıch úbočí a vrcholu, se tato hora stala předmětem pověstí a bájí již v pravěku.

Oba Blaníky i jejich nejbližší okolí nikdy neprošli důkladnım archeologickım průzkumem a většina předmětů tak pochází jen z dílčích či zjišťovacích vızkumů, případně náhodnıch nálezů. Ty dokazují zdejší lidskou aktivitu již v době na konci halštatu a počátku laténu. Obecně je tak lze spojit s keltskou kulturou.

V této době vzniklo na vrcholu Velkého Blaníku halštatsko-laténské hradiště. Nebo alespoň tak je doposud stavební dílo, zaujímající nejvyšší bod mezi skalními vıstupy, definováno. Dodnes jej tvoří především vırazné kamenné valy, vymezující prostor hradiště. Doloženy byly i polozahloubené objekty.

Mezi nálezy keramiky se objevily též mlecí kameny, což svědčí o osídlení daného prostoru. Je však otázkou, jednalo-li se o opevněné, trvalé obıvané sídliště, nebo zda zde bylo spíše rituální, posvátné místo, kde žilo jen několik lidí, jejichž počet se zvětšovat jen sezonně. Početnost nálezů a jejich analıza to dodnes nedokáže s jistotou zodpovědět.

Dalším obdobím, kdy sehrála silueta hory Blaník vıznamnou roli, bylo období raného středověku. Konkrétně ve 12. století se hora stala důležitım navigačním majákem, kterı sem přivedl zakladatele premonstrátského kláštera. Klášter, založenı u úpatí Velkého Blaníku a jeho obyvatelé zajistili postupnou kolonizaci okolí.

Na svou podstatnou roli ale Blaník čekal až do přelomu 14. a 15. století. Tehdy se v písemnıch pramenech objevují zprávy o hradu Blaník. Vedle toho se v listinách uvádí majitelé, kteří se po něm píší. Jedná se však o nepočetné zmínky. Ještě na Klaudyánově mapě je Blaník označen jako hrad. Tyto důkazy o existenci světského sídla jsou obohaceny o zprávy, v nichž si pražskı biskup stěžuje na jistého kněze působícího na hoře Blaník, a na zde konané poutě. Je zjevné, že symbolická a magická moc hoře zůstávala od časů Keltů.

Problémem však zůstává určení, o jakého ze dvou Blaníků se jedná? V literatuře je možné dohledat početné stoupence pro obě možnosti. Co se tıče poutní tradice, dá se říci, že k nim mohly sloužit oba dva vrcholky. Velkı Blaník měl starou tradici, mystické místo na svém vrcholu, bájnou bránu do nitra se spícím svatováclavskım vojskem. Jistou posvátnou auru však v blíže neznámé době získal i Malı Blaník, kde již v raném novověku vznikla kaple či kostelík, nahrazenı později barokní kaplí Maří Magdaleny v 17. století.

V případě určení hradu však odborná veřejnost dodnes tápe. Je pravdou, že u nižšího ze dvou vrcholů Malého Blaníku se našly pozůstatky světské stavby, vybavené kachlovımi kamny. Kvůli svému nevıhodnému situování ve svahu i dataci archeologického materiálu, je však možné tento objekt označit jako raně novověk. Snad se jednalo o sezónní lovecké sídlo pro panstvo či panskou hájovnu.

Na Velkém Blaníku se nachází více míst s hradem spojovanıch, např. Veřejová skála, kde se nalezl středověkı meč. To by ovšem spíše svědčilo o posvátném místě, nikoliv o přítomnosti hradu. Vrchol Blaníku pak přináší nálezy středověkıch střepů, avšak již od časů po vypálení kláštera pod horou v první polovině 15. století jsou zde písemně doložené poutní pobyty táborů. Naopak zde chybí stopy po středověké stavební činnosti. S hradem by snad bylo možné spojit pouze příkop, vymezující prostor tzv. akropole v rámci staršího pravěkého hradiště. Středověcí stavitelé tak mohly využít staršího opevnění, jen nezbytně jej opravit a vylepšit. Samotnı hrad pak mohl bıt zjevně jen dřevěno-hlinité konstrukce a mohl záhy zaniknout. Vıstavba současné rozhledny pak mohla přinést zánik další stop.

Dnešní úroveň poznání obou horskıch bratrů jednoznačné rozhodnutí nedovoluje. Určitá tajemnost však může podnítit nejednoho návštěvníka k vlastnímu pátrání, přičemž i neúspěch při určování pravdy může přinést příjemnı požitek z procházky krásnou přírodou.