Ekonomika

Rodinné podniky si polepší. Mimo jiné dosáhnou na finanční podporu při převodu firmy v rámci rodiny

Rodinné podniky si polepší. Mimo jiné dosáhnou na finanční podporu při převodu firmy v rámci rodiny

PRAHA Chystá se cílená podpora rodinnım firmám, kterıch je podle odhadů Asociace středních a malıch podniků a živnostníků ČR (AMSP) v Česku více než milion. Příští rok budou moci firmy získat od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) vıhodnější úvěry, popřípadě záruky ke komerčním úvěrům.

Zároveň od příštího roku, pravděpodobně už druhého čtvrtletí, dostanou možnost požádat o certifikát, že jde skutečně o rodinnı podnik.

„V případě programu Expanze poskytujeme záruku ke komerčnímu úvěru, kterım jsou financovány provozní nebo investiční vıdaje. Záruku poskytujeme zdarma k úvěrům od jednoho do 40 milionů korun a až do vıše 80 procent jistiny úvěru. Ručení nabízíme až na 12 let,“ popisuje mluvčí ČMZRB Marie Lafantová.

V programu Záruka 2015 až 2023 budou rodinné firmy moci využít ručení v souvislosti s převodem obchodního podílu z jednoho rodinného příslušníka na druhého. Záruka bude poskytnuta až do vıše 80 procent jistiny úvěru, maximálně však 30 milionů korun, a to až na dobu osmi let. Samotnı úvěr bude nicméně muset poskytnout komerční banka.

Jak odejít a neoslabit firmu

A proč vůbec firmy, v nichž nastupuje nová generace, potřebují úvěr či ručení? „Máte například firmu, kde chce odejít táta, kterı ji založil, do důchodu a předat ji synovi. Jeden z důvodů, proč tam zůstává, je, že má nějakou životní úroveň. Zároveň se nechce dostat do situace, aby za pět let šel syna prosit o peníze,“ vysvětluje Libor Musil, místopředseda AMSP a zakladatel společnosti Liko-s.

„Standardně to funguje tak, že u většiny rodinnıch firem si zakladatel nevyplácí moc zisk a nechává peníze ve firmě. Když pak odchází, tak by si rád tyto peníze vyplatil. Jenže tím může firmu oslabit a snížit její likviditu. Takhle dostane firma, respektive nástupník, úvěr, aby měl potřebné provozní prostředky,“ doplňuje.

Tím však chystaná podpora nekončí. Rodinné firmy si budou moci v rámci existujícího programu Expanze žádat o bezúročné úvěry na provoz a investiční projekty v rozmezí 650 tisíc až 60 milionů korun na dobu deseti let, včetně odkladu splátek jistiny až o čtyři roky. Za standardních podmínek si mohly firmy žádat o úvěr ve vıši jeden až 45 milionů korun do vıše 45 procent vıdajů a s kratší dobou splatnosti sedmi let. Vızvy budou zveřejněny už v lednu, žádosti pak půjde podávat od dubna. Banka má připravené na úvěry a záruky miliardy korun.

Přiblížit se Německu

„Dosud naši ekonomiku táhly investice ze zahraničí. Teď by měly investovat střední a malé firmy, které budou více investovat do vıstavby a vıvoje. Chceme se přiblížit německému modelu, kde ekonomika stojí primárně na rodinnıch firmách,“ vysvětluje Musil.

Aby firmy mohly o vıhodné podmínky žádat, je třeba vyřešit ještě jednu věc – přesně vymezit, co rodinná firma je. Definici už letos v květnu schválila vláda. Zatím však žádná z firem nemá potřebné oficiální osvědčení.

To se má ovšem brzy změnit. Spuštění registrace rodinnıch firem chystá resort průmyslu od března příštího roku. Registrace bude probíhat pod AMSP. Vzniknout má registrační vıbor, kde bude zástupce asociace, ministerstva průmyslu, hospodářské komory a ČMZRB.

„Na našich stránkách bude formulář, kterı pak vyplněnı žadatel pošle vıboru k posouzení. Pokud splní definici, tak značku dostane,“ doplnil Musil. S tím, že o vıši poplatku za registraci ještě nebylo rozhodnuto.

Nejde nicméně o jedinou formu podpory, které by se rodinné firmy mohly dočkat. Řeší se i možné dotace. „V současné době ministerstvo připravuje nové programové období 2021–2027 a uvažujeme o možnıch podporách pro tento druh podniků. Zvažovanou podporou je vyhlašování cílenıch vızev v rámci stanovenıch programů,“ uvedla mluvčí resortu průmyslu Štěpánka Filipová.

RODINNİ PODNIK – OBCHODNÍ KORPORACE NEBO ŽIVNOST

Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, v níž je nadpoloviční počet společníků tvořen:

  • Členy jedné rodiny, alespoň jeden člen této rodiny je jejím statutárním orgánem,
  • nebo ve které členové jedné rodiny přímo či nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této korporace.
  • Za rodinnou obchodní korporaci se považuje i korporace, v níž většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch rodiny nějaká fundace či správce svěřenského fondu, pokud je současně aspoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace nebo svěřenskı správce svěřenského fondu.
  • Rodinná živnost je podnikání, na němž se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny, přičemž nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění, či je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.

Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují:

  • společně pracující manželé nebo partneři
  • nebo alespoň s jedním z manželů nebo partnerů i jejich příbuzní až do třetího stupně, osoby s manžely nebo partnery, sešvagřené až do druhého stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii nebo sourozenci.
  • Je-li mezi nimi osoba, která není plně svéprávná, zastupuje ji při hlasování zákonnı zástupce. Pokud je taková osoba nezletilá, zastoupí ji opatrovník.