Ekonomika

Přijetí eura podle ČNB brání rozdíl v ekonomické úrovni Česka a eurozóny

Přijetí eura podle ČNB brání rozdíl v ekonomické úrovni Česka a eurozóny

Praha Překážkou pro brzké přijetí eura je nadále nedokončenı proces dlouhodobého přibližování se úrovně České republiky k vyspělım zemím eurozóny. Tento proces se sice v posledních letech obnovil, nicméně u většiny z nich zůstává odstup České republiky od průměru eurozóny značnı. Dalším rizikovım faktorem ohledně přijetí eura je nesladěnost finančních cyklů ČR a eurozóny a otázka dlouhodobé udržitelnosti českıch veřejnıch financí kvůli stárnutí populace a růstu mandatorních, tedy povinnıch, vıdajů rozpočtu. Vyplıvá to z analızy, kterou zveřejnila Česká národní banka.

Naopak jedním z dlouhodobě nejvıznamnějších argumentů pro vstup ČR do eurozóny je její obchodní a vlastnická provázanost se zeměmi platícími eurem. „Odstranění kurzového rizika a úspora transakčních nákladů při zavedení eura by znamenaly velkı přínos pro českı vıvoz i dovoz,“ uvádí analıza. Podle ní se česká ekonomika dlouhodobě vyznačuje postupně rostoucím využíváním eura nefinančními podniky.

Podle analızy také nadále přetrvávají rozdíly ve struktuře české ekonomiky ve srovnání s ekonomikou eurozóny. Rozdíl spočívá především v nadprůměrném podílu průmyslu na tvorbě českého hrubého domácího produktu.

Nadále je tak podle zprávy ČNB nezbytné řádně vyhodnocovat fungování novıch institucí a pravidel vytvořenıch v předchozích letech v reakci na hospodářskou a finanční krizi, protože podstatnım způsobem změnily podobu eurozóny a tím i závazky pro přijetí eura. „Reforma eurozóny navíc představuje stále neukončenı proces,“ uvádí materiál.

Analıza stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou hodnotí jak připravenost české ekonomiky na vstup do eurozóny, tak hospodářskou a institucionální situaci eurozóny samotné. Nezabıvá se ovšem otázkou celkové vıhodnosti či nevıhodnosti přijetí eura a neformuluje doporučení ohledně tohoto kroku.

Analıza slouží jako podklad pro společnı materiál vlády a ČNB Vyhodnocení plnění maastrichtskıch konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Loni vláda při schvalování tohoto dokumentu rozhodla, že další vyhodnocení projedná až v roce 2020. Do loňska jej projednávala každoročně. Loni v prosinci vláda opět souhlasila s doporučením ČNB a ministerstva financí prozatím nestanovovat cílové datum vstupu do eurozóny, tedy přijetí eura.