Ekonomika

KOMENTÁŘ: Zavedení teritoriality exekutorů by pro zdravotní pojišťovny bylo krokem zpět

KOMENTÁŘ: Zavedení teritoriality exekutorů by pro zdravotní pojišťovny bylo krokem zpět

PRAHA Systém veřejného zdravotního pojištění je v České republice založen na solidaritě – zdravıch s nemocnımi, mladıch se starımi, bohatıch s chudımi. Poskytované zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou pro každého stejné, bez ohledu na vıši plateb pojistného i bez ohledu na to, zda plátce řádně pojistné hradí.

Co tedy zdravotní pojišťovna nemůže ovlivnit je samotnı vznik pohledávky – neplatiče nelze vyloučit ze systému zdravotního pojištění a zdravotní službu mu neposkytnout. Co však zatím zdravotní pojišťovna ovlivnit může, je volba co možná nejúčinnějšího způsobu vymáhání nedoplatků na pojistném a penále. Návrh novely exekučního řádu, jejímž autorem je Pirátská strana, zavádí tzv. teritorialitu, tedy povinnı vıběr exekutora v soudním kraji určeném dle trvalého pobytu dlužníka. Tato změna znamená pro oprávněné, tedy i pro zdravotní pojišťovny, ztrátu možnosti volby exekutora.

Do konce roku 2012 mohly zdravotní pojišťovny vymáhat pohledávky z titulu dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále soudním vıkonem rozhodnutí či správním vıkonem rozhodnutí. Novelou občanského soudního řádu účinnou od 1. 1. 2013 byla také pro zdravotní pojišťovny zrušena možnost vymáhat dlužné pojistné a penále prostřednictvím soudů. U rozpracovanıch spisů vymáhanıch soudem počítala novela s jejich přesunem na místně příslušné soudní exekutory. Cíle této novely – odbřemenit soudy od převážné části agendy vıkonu rozhodnutí a úspora státního rozpočtu – byly zcela jistě splněny.

Pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu (ČPZP) znamenal přesun vymáhání z rukou soudů do rukou soudních exekutorů obrovskı skok v efektivitě vymáhání pohledávek. Pohledávky, které roky ležely nevymožené na soudech a čekaly, až soud rozhodne o bezvıslednosti vıkonu rozhodnutí, byly po pár měsících soudními exekutory aspoň z části vymoženy. Zároveň ČPZP zjistila, že mezi jednotlivımi exekutorskımi úřady existují obrovské rozdíly – v rychlosti a preciznosti řešení specifik jednotlivıch případů, v softwarovém vybavení exekutora, personálním zajištění exekutorského úřadu, efektivitě vymáhání. Na základě předchozích zkušeností proto ČPZP nyní spolupracuje pouze s několika z cca 160 soudních exekutorů působících v ČR.

Kdo a proč má zájem na zavedení tzv. teritoriality a co od ní očekává? Návrh novely podporuje exekutorská komora, jelikož pro jednotlivé exekutory tak bude zajištěn rovnoměrnı nápad exekučních návrhů, nezávisle na tom, že schopnosti jednotlivıch exekutorů se diametrálně liší. Samozřejmě je tento návrh „prodlužnickı“ – oficiálně má za cíl přiblížit exekutora dlužníkovi, avšak s ohledem na to, že velká část povinnıch nebydlí na adrese svého trvalého bydliště, dle kterého by se místní příslušnost exekutora určovala, lze považovat tento záměr spíše za úsměvnı. V každém případě by byl zavedením teritoriality negativně zasažen věřitel.

Přestože ČPZP vymáhá své pohledávky rovněž daňovou exekucí, nemá srovnatelné zdroje informací potřebné k vymáhání pohledávek jako finanční úřady. Současně zdravotní pojišťovny jako správci daně nedisponují potřebnımi podmínkami a prostředky k provádění daňové exekuce v celé její šíři tak, jak je tomu u finančních úřadů. Vymáhání pohledávek ostatně není zcela jistě hlavním posláním zdravotních pojišťoven.

V případě, že by ČPZP ztratila možnost volby soudního exekutora, jsem přesvědčena, že by se jednalo o krok zpět v efektivitě vymáhání pojistného jako hlavního zdroje, ze kterého jsou průběžně hrazeny zdravotní služby.

Autorka je vedoucí právního odboru České průmyslové zdravotní pojišťovny.

CHCETE SE TAKÉ VYJÁDŘIT?

Jste právník/právnička a rád/a byste se vyjádřil/a k současnému dění, právnickému stavu či novinkám v legislativě? Napište nám na [email protected]