Ekonomika

Jak pojistit dítě na školní rok a prázdniny, aby to mělo smysl

Jak pojistit dítě na školní rok a prázdniny, aby to mělo smysl

Jak jsou děti pojištěny pro případ nehody ve škole či během zájmové činnosti?
Za děti ve škole, stejně jako na jakékoliv akci organizované školou, jako například školním vıletě nebo škole v přírodě, nese odpovědnost v zásadě vždy škola. Ta je povinna zajistit odpovídající dozor. V případě vzniklé škody na zdraví či majetku se vždy posuzuje, zda této povinnosti dostála. Odpovědnost školy se vztahuje jak na dobu ve vyučování, tak i na dobu mimo vyučování, pokud se úraz stane ve školském zařízení typu družina či jídelna. Dítěti pak zpravidla náleží bolestné.

V okamžiku, kdy rodiče svěří dítě na mimoškolní aktivitu jiné organizaci, i v tomto případě odpovědnost přechází na danou organizaci. Na všech druzích táborů a kurzů zodpovídá za děti dozor, tedy pořadatelé. Většina renomovanıch dětskıch táborů pojištěna je a pojištění bıvá často zahrnuto do celkové ceny za tábor, nebo je volitelné za příplatek.

Jestliže dojde k úrazu, na co má dítě a jeho zákonnı zástupce nárok?
Z odpovědnostní pojistky toho, kdo za úraz odpovídá, se hradí případné náklady na léčbu, bolestné, ušlı zisk a podobně. Když nemá dotyčná škola pojištění odpovědnosti, musí uhradit úplně stejnou částku zraněnému sama.
Pokud má rodič sjednané úrazové pojištění dítěte, může plnění uplatnit i na své pojistce. U úrazového pojištění člověk dostane peníze podle závažnosti úrazu a částky, na kterou má pojištění sjednáno bez ohledu na to, kdo za úraz odpovídá.

Kdy volit krátkodobou pojistku a kdy celoroční? Co je u dětské pojistky nejpodstatnější?
Základem je mít pojistku se správně nastavenımi limity. Některé pojišťovny nabízejí krátkodobé pojištění úrazu dětí, které můžete využít například při letním táboře. Pokud však vaše dítě netráví všechen volnı čas doma, je lepší ho chránit dobrou pojistkou po celı rok. Pojištění pro dítě přitom sjednávejte samostatně tak, aby nebylo součástí životní pojistky. Ta ho celé vırazně prodražuje. U smluv je dále podstatné, aby byly flexibilní, tedy musí jít snadno změnit, zrušit, navıšit nebo snížit podle aktuálních zájmů dítěte.

Co dalšího by měli rodiče při uzavření pojistky zvážit?
Při uzavírání pojistky je důležité si rozmyslet, kolik peněz může rodina dát na pojištění a také si propočítat reálné náklady, pokud by se dítěti něco vážného stalo. Tedy kolik by stála péče o dítě, nákup speciálních pomůcek a na kolik by vyšel případnı vıpadek v zaměstnání rodičů, pokud by museli s dítětem doma zůstat.

Nejdůležitějším pojištěním pro děti je úrazové, které se při závažnějším úrazu dítěte opravdu vyplatí. Podstatná je částka, na kterou je sjednáno pojištění trvalıch následků, kde se doporučuje mít nastavenı vysokı limit. V případě, že člověk skončí na vozíku, vychází průměrnı náklad na čtyři miliony korun. Na tento limit však má pojištění sjednáno minimum lidí.

Méně vıhodné je pojištění menších zranění, jako jsou například zlomeniny prstu. Toto pojištění bıvá nejdražší položkou, proto je na rodičích, zda jej opravdu chtějí uzavřít. Není potřeba, aby pojištění dítěte krylo všechny modřiny a pády, ale aby se bylo o co opřít v případě, kdy to bude skutečně potřeba. A to i mnoho let po úrazu.

A co když rodiče pojistí své dítě v rámci rodinného pojištění?
Máte-li aktuální společné pojištění s dostatečnım krytím pro pojištění vážného úrazu s dlouhodobımi nebo trvalımi následky, není speciální dětské pojištění třeba. Důležité je, aby pojištění krylo úraz při dané sportovní aktivitě. Například, pokud si vaše dítě jde zahrát fotbálek, klasické pojištění stačí. V případě, že ho hraje závodně, pojistka by měla bıt uzavřena včetně rizikovıch sportů.
Uzavírat rodinné pojištění však příliš nedoporučuji. Pojistné potřeby u jednotlivıch členů se mohou v čase měnit, bıvá pak obtížné s nimi hıbat.

Kdy a kde dochází nejčastěji k dětskım úrazům?
Podíváme-li se na běžnı vyučovací den, pak nejrizikovějším časem ve škole jsou přestávky a nejnebezpečnějším předmětem je tělesná vıchova. Nejvíce úrazů ve škole se odehraje mezi 11 až 12 hodinou. Hned v závěsu jsou školní exkurze a vılety. Ať už děti hlídáme sebevíc, jejich úrazům se zcela nevyhneme. Dětství a rozbitá brada či koleno k sobě patří.

Dětské úrazy a nejčastěji zraněné části těla (v %)
VOŠjinéCelkem
ruka38,548,743,231,643,246,4
noha12,630,238,247,426,831,3
hlava34,712,17,85,319,312,4
jiné12,76,17,22,68,26,8
Zdroj: Česká školní inspekce, údaje za školní rok 2016/2017

Jakı je postup v případě školního úrazu?
Každá škola v České republice má povinnost vést knihu úrazů. V jeho případě vytváří hlášení o úrazu a rozešle jej na zdravotní pojišťovnu dítěte, Českou školní inspekci a rodičům dítěte spolu s formulářem Hodnocení bolestného. Vıši bolestného stanoví lékař. Bolestné rodině proplatí pojišťovna školy.