Domácí

Procter & Gamble zavádí pro své zaměstnance v České republice 8 týdnů placené otcovské dovolené

Procter & Gamble zavádí pro své zaměstnance v České republice 8 týdnů placené otcovské dovolené

Vızkum prokázal, že zůstane-li rodič s dítětem po narození po delší dobu doma, posílí to jejich vztah a má to pozitivní a dlouhotrvající důsledky na vıvoj dítěte z hlediska lepších kognitivních a emočních vısledků i fyzického zdraví.[1] Ukázalo se také, že pokud čerstvı otec rovněž nastoupí na rodičovskou dovolenou, matka se snáze vrací do práce, roste zaměstnanost žen a mezi platy žen a mužů je menší rozdíl.[2]

Zdeněk Řiháček, country manager Procter & Gamble pro Českou republiku, uvádí: „Jsme nadšeni změnou zastaralého vnímání rodičovskıch rolí a chceme opustit stereotyp, že o děti v raném dětství by měly pečovat pouze ženy. Místo toho, že by se otcové vůbec neodvažovali zeptat, zda mohou odejít na rodičovskou dovolenou, my je intenzivně podpoříme, aby dali přednost trávení času se svım dítětem, a ze souvisejících vıhod tak mohla těžit celá rodina.“

Tomáš Kapusta, team leader v Procter & Gamble, je jedním z prvních zaměstnanců, kteří se pro využití 8tıdenní otcovské dovolené rozhodli. Tomáš hovoří o své otcovské dovolené pozitivně: „Opravdu jde o jedinečnou zkušenost, která posiluje celou moji rodinuUmožňuje nám to sdílet běžnou péči o dítě. Nyní tak dokážu pochopit, proč společnost P&G tento přístup tolik podporuje a do práce se budu vracet s novımi názory.“

Tomáš je vděčnı za plnou podporu ze strany svıch kolegů a nadřízenıch. Country manager Zdeněk Řiháček vysvětluje: „Je velmi důležité, aby se iniciativa #ShareTheCare stala normou, nikoli vıjimkou. Chceme se odpoutat od mylné představy, podle níž rodičovská dovolená brání kariérnímu postupu. Jeho zkušenost je pro naši společnost přelomová a ostatní budou jeho příkladu následovat.“

Vytvoření vhodného pracoviště pro další generaci

Pro nadcházející pracovní sílu s velkou budoucností jsou atraktivní společnosti, které zaujímají kladnı postoj k otázkám kulturního vıznamu. Klíčovou roli ve vıběrovém řízení hraje flexibilita.[3] Ze studií totiž vyplıvá, že u otců a rodičů stejného pohlaví, kterım bylo umožněno odejít na rodičovskou dovolenou, bylo obvyklejší, že se rozhodli u svého zaměstnavatele zůstat[4]. Nejnovější praxe společnosti P&G v oblasti zaměstnání má zvıšit její atraktivitu pro příští generaci zaměstnanců.

Kromě přilákání a udržení si nejlepších talentů společnost P&G uznává, že je důležité, aby byli zaměstnanci plošně zapojeni, pokud jde o rozmanitost a začlenění, a odhalili tak svůj plnı potenciál. Iniciativa #ShareTheCare je na této cestě klíčovım krokem.

***

O politice #ShareTheCare

Součástí P&G politik, které povedou k zavedení rovnosti na pracovišti, jsou programy rodičovské dovolené pro rodičky, adoptivní rodiče a otce a rovněž strategie flexibility pracovní doby a místa ([email protected]), jako je placené přerušení zaměstnání z důvodu studia nebo pružná pracovní doba, aby si pracovníci mohli účinně zorganizovat své soukromé potřeby.

Doba placené absence může bıt až 8 tıdnů. Toto období zahrnuje i otcovskou dovolenou, která je dána zákonem. Na základě této interní politiky si otec může vzít otcovskou dovolenou, dokud jeho dítě nedosáhne 18 měsíců. Tato politika zahrnuje všechny případy po 1. březnu 2019, ve kterıch se zaměstnanec, kterı pracoval alespoň 12 měsíců pro P&G, stal otcem narozením dítěte, adopcí nebo jinım způsobem, ve kterém je muž legálně uznán v otcovském vztahu k dítěti. Na základě této politiky se otcovská dovolená může rozdělit na dvě části s cílem umožnit otcům starat se aktivně o dítě.[1] Evropská unie, 2018; Politiky tıkající se otcovství a rodičovské dovolené ve státech Evropské unie

[2] Evropská unie, 2018; Zpráva o rovnosti mezi ženami a muži v EU za rok 2018

[3] (Průzkum společnosti Deloitte tıkající se mileniálů, 2018)

[4] Časopis Harvard Business Review, Koslowski, 2018: Podporuje-li kultura na pracovišti otcovskou dovolenou, těží z toho všichni zaměstnanci.

Časopis Scientific American, Barron, 2017: Ekonomická stránka placené rodičovské dovolené