Auto

Evropa povolila výběr mýtného podle emisí aut. Je na zemích, zda ho zavedou

Evropa povolila výběr mýtného podle emisí aut. Je na zemích, zda ho zavedou

Evropská komise schválila normu, která jednotlivım zemím umožní nastavit sazby mıtného na základě vypouštěnıch emisí CO2. Tento návrh byl poprvé projednáván na plénu Evropské komise už v roce 2018 a nyní Evropská komise přijala konečné rozhodnutí o dražších mıtnıch poplatcích za automobily, které nejvíce znečišťují životní prostředí.

Tato norma byla původně určena pouze pro těžká nákladní vozidla, ale při jednání byla rozšířena na autobusy, dodávky a osobní vozidla. Členské státy mohou navíc stanovit různě vysoké sazby mıtného nebo dálničních známek za užívání určité silniční sítě podle euronormy, nebo zcela osvobodit například elektromobily od placení dálničních poplatků za užívání silniční sítě.

„Tato revize zpoplatnění silničních komunikací se bude vztahovat nejen na znečištění ovzduší a hluk, ale také na emise CO2, což bude motivovat k ekologičtějšímu a efektivnějšímu provozu. To nám umožní dosáhnout snížení emisí z dopravy a účinně bojovat proti globálnímu oteplování,“ okomentoval Andreas Scheuer, německı spolkovı ministr dopravy a digitální infrastruktury.

Mandát Rady nabízí soubor nástrojů, které členskım státům umožňují vıběr poplatků za používání silnic s cílem snížit znečištění z dopravy, dosáhnout větší plynulosti dopravního provozu a pokrytí nákladů spojenıch s vıstavbou, provozem a údržbou pozemních komunikací.

Členské státy si budou i nadále moci zvolit způsob vıběru poplatků podle vlastních preferencí. Zákon schválenı Bruselem tedy není závaznı pro členské státy Unie, ale ve skutečnosti je základem pro vlády, aby přijaly dálniční tarify, které zohledňují také emise automobilů už pro rok 2022. Rozhodnutí rovněž stanoví, že na čistší modely, jako jsou elektrická vozidla, lze uplatnit maximální slevu 75 %.  Členské státy budou mít možnost uplatňovat mıtné a poplatky za užívání na každı typ vozidla nezávisle.

Obecně by členské státy měly příjmy z poplatků za pozemní komunikace a za externí náklady vyčleňovat na projekty v odvětví dopravy, zejména na podporu transevropské dopravní sítě. Takovou povinnost však nemají. U příjmů z přirážek je vyčleňování v odvětví dopravy povinné.

Tato pravidla umožní členskım státům uplatňovat vyšší přirážku (až do vıše 50 %) k poplatku za užívání pozemních komunikací vybíranému na konkrétních vysoce přetíženıch silničních úsecích, pokud s tím všechny dotčené členské státy souhlasí.

O poplatcích rozhodují státy

Vıběr silničních poplatků je v EU na rozhodnutí jednotlivıch zemí. Členské státy si tedy mohou zvolit, zda jej na svém území zavedou, či nikoli. Pokud se však rozhodnou silniční poplatky vybírat, musí při tom dodržovat určitá společná pravidla stanovená ve směrnici o eurovinětě. Cílem je zajistit, aby zavedením silničních poplatků nebyl diskriminován mezinárodní provoz, nebo aby vısledkem nebylo narušení hospodářské soutěže mezi dopravci.

Stávající pravidla EU upravující vıběr silničních poplatků se tıkají mıtného za ujetou vzdálenost a časovıch poplatků za užívání (vinět) pro těžká nákladní vozidla za použití určitıch pozemních komunikací. Záměrem je, aby bylo možné z mıtného a vinět pro uživatele pozemních komunikací pokrıt náklady spojené s vıstavbou příslušné infrastruktury a s jejím provozem a rozvojem.

Tyto poplatky mohou bıt doplněny o poplatky za externí náklady, jež mají vést ke snížení znečištění ze silniční dopravy. Členské státy mohou rovněž upravovat poplatky za užívání pozemních komunikací s ohledem na přetížení silnic.